Prof. Benedikt Berninger

Uniwersytet Medyczny w Moguncji

Dr Berninger jest obecnie profesorem chemii fizjologicznej w Uniwersyteckim Centrum Medycznym na Uniwersytecie w Moguncji. Stopień doktora uzyskał w roku 1996, na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monahium za pracę nad regulacją ekspresji genów dla neurotrofin zależną od aktywności. Następnie rozpoczął pracę w Laboratorium Profesora Mu-ming Poo jako stypendysta studiów post- doktoranckich na Uniwersity of California San Diego na temat szybkiego oddziaływania neurotrofin na synapsy i strefy wzrostu aksonów. Po krótkim pobycie w Karolinska Institute (Sztokholm, Szwecja) dr. Benedikt Berninger powrócił do Monahium , gdzie otrzymał posadę starszego wykładowcy na Ludwig Maximilian University, Munich. W roku 2012 został zaproszony do Johanes Gutenberg University w Moguncji. Praca jego zespołu skupia się na badaniu rozwój dorosłych neuralnych komórek macierzystych, ich integracji funkcjonalnej z istniejącą siecią neuronalną oraz bezpośredniej konwersji komórek rezydujących w mózgu w neurony.