Statement!

From March 17th, 2020, until further notice, the office of the Ewa Błaszczyk’s foundation „Akogo?” is temporarily closed!
We start to work remotely!
All our contact details remain unchanged, at your disposal!

Nowe zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn. "Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap I"

Szanowni Państwo,
Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, realizując Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - TYP PLACÓWKI - SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, zaprasza niniejszym do złożenia ofert w postępowaniu pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap I”.
 
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 23 września 2019 r. do godziny 10:30 (wiążąca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
 
SIWZ do przedmiotowego postępowania udostępniony jest przez Zamawiającego na stronie www.akogo.pl
 
W przypadku jakichkolwiek problemów z dostępem do przedmiotowej dokumentacji prosimy o niezwłoczny kontakt z p. Hanną Szałkowską adres email ksiegowosc2@akogo.pl tel. +48 691 594 462.
 
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).
 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny. O fakcie unieważnienia Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania niezwłocznie.
 
Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
 
Nr ref. postępowania: 4/2019 (3/2019 unieważniono).