Nowe zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn. "Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap I" | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Nowe zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn. "Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap I"

Szanowni Państwo,
Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, realizując Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - TYP PLACÓWKI - SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, zaprasza niniejszym do złożenia ofert w postępowaniu pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap I”.
 
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 23 września 2019 r. do godziny 10:30 (wiążąca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
 
SIWZ do przedmiotowego postępowania udostępniony jest przez Zamawiającego na stronie www.akogo.pl
 
W przypadku jakichkolwiek problemów z dostępem do przedmiotowej dokumentacji prosimy o niezwłoczny kontakt z p. Hanną Szałkowską adres email ksiegowosc2@akogo.pl tel. +48 691 594 462.
 
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).
 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny. O fakcie unieważnienia Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania niezwłocznie.
 
Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
 
Nr ref. postępowania: 4/2019 (3/2019 unieważniono).