Ogłoszenie postępowania nr PZP/1/2021 | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Ogłoszenie postępowania nr PZP/1/2021

ZAMAWIAJĄCY FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p. na wykonanie robót budowlanych pn. "Wykonanie II etapu budowy budynku Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych" projektowanego na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy”.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz wszelkie inne informacje i dokumenty w zakresie przedmiotowego postępowania są dostępne poprzez Platformę zakupową Josephine:
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/12734/summary
 
ID zamówienia 12734
 
Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym.