Licytacja | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Licytacja

Fundacja Ewy Błaszczyk AKOGO z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Podleśna 4, 01-673 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125054, REGON 015217771, NIP: 118-165-44-66,

Ogłasza: na dzień 5 sierpnia 2021 r., godz. 12.00 nieograniczoną licytację publiczną

posiadłości o łącznej powierzchni 11,6942 ha, położonej w Hucie Chojno, gminie Rogowo, powiecie rypińskim, województwie Kujawsko-Pomorskim. Nieruchomość składa się z kilku działek stanowiących grunty rolne i leśne. Jedna z działek jest zabudowana budynkiem mieszkalnym tzw. dworkiem polskim. Oprócz zabudowań mieszkalnych na nieruchomości znajdują się stajnie i inne budynki gospodarcze.

Wartość nieruchomości z wyceny biegłego na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 1 138 600 zł

CENA WYWOŁAWCZA: 1 000 000 zł

Posiadłość jest opisana szczegółowo w księgach wieczystych: WL1Y/00020845/7 WL1Y/00009235/5 i WL1Y/00020765/2 prowadzonych przez SĄD REJONOWY W RYPINIE, IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - WL1Y

W księdze wieczystej KW WL1Y/00020845/7 opisano działki ewidencyjne z obrębu 8 Huta Chojno, o numerach: 2 (sposób korzystania: Ps-pastwiska trwałe) i 73/2 (sposób korzystania: B - grunty rolne zabudowane) o łącznym obszarze 7,2042 ha.

W księdze wieczystej KW WL1Y/00009235/5 opisano działki ewidencyjne z obrębu 8 Huta Chojno, o numerach: 38 (sposób korzystania: R - grunty orne), 66/1 (sposób korzystania: R - grunty orne) i 67 (sposób korzystania: R - grunty orne) o łącznym obszarze 2,9900 ha

W księdze wieczystej KW WL1Y/00020765/2 opisano działkę ewidencyjną z obrębu 8 Huta Chojno o numerze 69 (sposób korzystania: Ls-lasy) o obszarze 1,5000 ha

Sposób użytkowania Nieruchomości:
 • działka nr ewid. 73/2 w części siedliskowej tj. na powierzchni 1,0573 ha jest ogrodzona i jest zabudowana:
  • budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 103 m2,
  • budynkiem garażowym z poddaszem o powierzchni zabudowy 32 m2,
  • budynkiem stajni o powierzchni zabudowy 240 m2,
  • budynkiem stajni o powierzchni zabudowy 276 m2,
  • budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 68 m2 z wiatą o powierzchni zabudowy 97 m2 i kurnikiem o powierzchni zabudowy 26 m2,
  • murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 65 m2,
  • drewutnią o powierzchni zabudowy 25,20 m2,
  • wiatą z murowanym grillem o powierzchni zabudowy 20 m2,
 • działka nr ewid. 73/2 na powierzchni 1,6 ha stanowi las z przeważającym drzewostanem sosny,
 • działka nr ewid. 69 na powierzchni 1,19 ha stanowi las z przeważającym drzewostanem sosny,
 • pozostały obszar nieruchomości, tj. grunt o powierzchni 7,8469 ha stanowi grunty rolne, przeważnie pastwiska,

UWAGA – faktyczny sposób zabudowań działki różni się od ujawnionego w ewidencji gruntów.

Działka nr ewid. 73/2 jest obciążona nieodpłatną wzajemną służebnością przechodu i przejazdu ograniczonego w wykonywaniu do pasa gruntu drogi gruntowej na działce nr ewid. 73/2 na rzecz każdoczesnego właściciela działki sąsiedniej o nr ewid. 73/4 (KW WL1Y/00030667/8)

Oferty należy składać w terminie od 2 do 5 sierpnia 2021 do g. 11.00 w formie pisemnej na adres: ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa lub elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na e-mail: finanse@akogo.pl

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia o godzinie 12.00. Licytację wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę. Oferent, który wygrał licytację zostanie zawiadomiony o tym fakcie w terminie 3 dni roboczych od daty otwarcia ofert.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie wadium w kwocie 10 000 zł., która to kwota winna zostać wpłacona na rachunek Fundacji Ewy Błaszczyk AKOGO numer Santander Bank Polska S.A.: 02 1090 1056 0000 0000 0612 1000, najpóźniej w dniu poprzedzającym otwarcie ofert. W przypadku oferenta, który wygrał licytację kwota wadium zostanie zaliczona na poczet zadatku w rozumieniu art. 394 KC. Pozostałym oferentom kwota wadium zostanie zwrócona w terminie 3 dni od daty zakończenia licytacji. Wadium przepada oferentowi, który licytację wygrał i z przyczyn od niego zależnych nie przystąpił do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży.

Ponieważ nieruchomość jest w przeważającej części nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, nabyć nieruchomość mogą rolnicy indywidualni, inne osoby wskazane w przywołanej ustawie lub osoby, które otrzymały zgodę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dodatkowo, ponieważ część nieruchomości stanowią grunty leśne, w myśl Ustawy o Lasach mają one prawo pierwokupu tejże nieruchomości. Mając na względzie powyższe, w pierwszej kolejności, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia licytacji Fundacja Ewy Błaszczyk AKOGO zawrze z nabywcą umowę warunkową sprzedaży, a dopiero po uzyskaniu opisanej zgody KOWR i niewykonaniu prawa pierwokupu przez Lasy Państwowe umowę ostateczną przenosząca własność. Nabywca będzie zobowiązany uiścić pozostałą po odliczeniu wadium część zadatku (10% ceny) najpóźniej w dniu zawarcia umowy warunkowej a następnie resztę ceny w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Nieruchomość można oglądać w terminie uprzednio uzgodnionym z Fundacją.

Wszelkie informacje dotyczące licytacji i nieruchomości udzielane są pod numerem telefonu: 22 832 19 13, e-mail: finanse@akogo.pl oraz na stronie Fundacji: www.akogo.pl


Dokumenty do pobrania:
- Ogłoszenie licytacji publicznej
- Operat szacunkowy