Informacja o wyniku postępowania | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania pn. Budowa stanu surowego zamkniętego zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych” nr PZP/2/2020.
 
Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk "AKOGO?", na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) dalej PZP, zawiadamia iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Budowa stanu surowego zamkniętego zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 10, złożona przez wykonawcę:

AGMET Sp. z o.o. ul. Marywilska 22, 03-228 Warszawa, z ceną brutto : 10 795 710,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100).
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust 1 PZP.
 
Wszelkie informacje i dokumenty w zakresie przedmiotowego postępowania są dostępne poprzez Platformę zakupową Josephine:
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/7183/summary