Informacja o wyniku postępowania | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: Wykonania II etapu budowy budynku Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych" projektowanego na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę:
Agmet Sp. z o.o.
Ul. Marywilska 22
03-228 Warszawa

Wszelkie informacje i dokumenty w zakresie przedmiotowego postępowania są dostępne poprzez Platformę zakupową Josephine:
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/12734/summary