Informacja o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Informacja o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych

Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?”, ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, informuje że w poszczególnych częściach zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana:
  1. w części I zamówienia oferta wykonawcy Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków – oferta wykonawcy otrzymała 60 pkt (60 pkt w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”; 0 pkt w kryterium „okres gwarancji”)
  2. w części II zamówienia oferta wykonawcy Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków – oferta wykonawcy otrzymała 60 pkt (60 pkt w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”; 0 pkt w kryterium „okres gwarancji”)
Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny.

II. Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty wykonawcy S&T Poland S. z o.o.

Zamawiający postawił w treści SIWZ następujący warunek udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – doświadczenie Wykonawcy (Rozdział 5 ust. 6 lit. c):
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
Dla Części I zamówienia co najmniej dwie dostawy o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto każda, obejmujące dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących.

Wykonawca wraz z ofertą przedłożył wykaz wykonanych dostaw wraz z referencją obejmujący tylko jedną dostawę, jednakże nie obejmowała ona swym zakresem urządzeń drukujących.

Dodatkowo zgodnie z Rozdziałem 10 ust. 1 lit. d SIWZ wykonawcy był zobligowany do złożenia wraz z ofertą:
„dokumenty wymagane w treści OPZ (dla danej części), potwierdzające że zaoferowane urządzenia spełniają wymogi tam określone, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę”.
Wykonawca nie załączył do oferty również tych dokumentów.

Zamawiający informuje, że odstąpił od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia tych dokumentów, ponieważ oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu ze względu na brak złożenia wraz z ofertą wypełnionego Załącznika nr 5 do SIWZ tj. wykazu oferowanych produktów, co w świetle postanowień Rozdziału 12 ust. 4 lit g SIWZ skutkować musi koniecznością odrzucenia jego oferty z przedmiotowego postępowania.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający zmuszony był odrzucić ofertę wykonawcy z przedmiotowego postępowania.
Dokumenty do pobrania: