Polityka prywatności | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO“ zbiera i przechowuje dane osobowe, a także w jaki sposób z tych danych korzysta.

1. Definicje
 1. Administrator – Fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO“ z siedzibą w Warszawie.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji oraz identyfikator internetowy.
 3. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem akogo.pl.
 6. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.


2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

KORZYSTANIE Z SERWISU
 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Dane te są używane przez Administratora także do celów analitycznychi marketingowych. O tym, w jaki sposób i w jakim celu Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) możesz przeczytać pod tym adresem:  http://www.akogo.pl/pl/cookies.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu świadczenia usług związanych z użytkowaniem przez Ciebie Serwisu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  3. w celach marketingowych Administratora – podstawa prawną jest uzasadniony interes administratora;
  4. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3. Marketing
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednimusług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe i remarketing).
 2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator nie wykorzystuje profilowania.

4. Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu Fundacji AKOGO oraz utrzymaniu społeczności związanej z tą marką.


5. Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Zgłoszenie sprzeciwu nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jego zgłoszeniem.
 3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


6. Uprawnienia użytkownika
 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej takie żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  2. prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  3. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz zaprzestaje ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (tj. czasu przechowywania danych), lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, nie ma przy tym konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  6. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  7. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
 • w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres: Fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO“, ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa;
 • drogą e-mailową na adres: fundacja@akogo.pl, 
Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
 • z jakiego uprawnienia wymienionego w pkt. 6.1. chce skorzystać osoba składająca wniosek;
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie;
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele analityczne).
Jeżeli złożone żądanie będzie sformułowane w taki sposób, że nie będzie możliwe ustalenie jego treści lub z innych powodów nie będzie możliwe jego spełnienie, Administrator zwróci się do wnioskodawcy z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.
Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków wysłanych na adres siedziby Administratora podany w pkt. 6.2.- listownie na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail i o ile taki adres e-mail zostanie we wniosku wskazany.


7. Ujawnianie danych osobowych – odbiorcy danych

W celu realizacji usług Administrator korzysta z podmiotów zewnętrznych, którym, w razie potrzeby, ujawnia dane osobowe Użytkowników. Podmioty te są np. dostawcami usług IT. Warunki świadczenia usług przez te podmioty zapewniają bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych. Do najważniejszych podmiotów, z usług których korzysta Administrator należą:
 • Facebook – w celu dopasowania reklam i działań remarketingowych do konkretnych obecnych użytkowników,
 • Google Analytics – w celu analizowania danych o użytkownikach serwisu.
W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów.
Jeśli jest to wymagane przez prawo, Administrator ujawni dane osobowe innym podmiotom, głównie publicznym, w tym w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie lub inne żądanie lub zapytanie prawne realizowane w ramach sprawowania władzy publicznej i jedynie jeżeli to żądanie oparte jest na właściwej podstawie prawnej.
Poza opisanymi powyżej sytuacjami, Administrator nie sprzedaje ani nie transferuje danych osobowych do podmiotów trzecich.


8. Przekazywanie danych poza EOG

Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, zapewniając przy tym odpowiedni stopień ochrony, przede wszystkim poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.


9. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
Administrator podejmie wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe nazlecenie Administratora.


10. Dane kontaktowe

Z Administratorem możesz skontaktować się poprzez adres e-mail: fundacja@akogo.pllub adres korespondencyjny: Fundacja Ewy Błaszyk „AKOGO“ , ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa.


11. Zmiany i uaktualnienia niniejszej Polityki Prywatności

Niniejszą Polityka Prywatności może być aktualizowana. Wówczas zmieniana jest data wejścia w życie, która znajduje się poniżej. Wszelkie wcześniejsze wersje Polityki Prywatności będą dostępne na żądanie.

 
Data wejścia w życie: 15 grudnia 2018 roku.