Zaproszenie do złożenia oferty

Szanowni Państwo,
Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, realizując Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem- TYP PLACÓWKI – SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, zaprasza niniejszym do złożenia ofert w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych”.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 13 sierpnia 2019 r. do godziny 10:30 (wiążąca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Wszystkie szczegóły i dokumenty znajdują się na stronie: https://www.akogo.pl/pl/klinikia/budzik-dla-doros%C5%82ych/ogloszenia