Ogłoszenia - Budzik dla dorosłych | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Ogłoszenia - Budzik dla dorosłych

07/02/2022
Dotyczy: "Wykonanie prac wykończeniowych budynku zakładu rehabilitacyjnego Klinika Budzik dla dorosłych projektowanego na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy.”
15/12/2021
ZAMAWIAJĄCY FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p. na wykonanie robót budowlanych pn. "Wykonanie prac wykończeniowych budynku zakładu rehabilitacyjnego "Klinika Budzik dla dorosłych projektowanego na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy.”.
20/07/2021
Dotyczy: Wykonania II etapu budowy budynku Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych" projektowanego na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy.
04/06/2021
ZAMAWIAJĄCY FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p. na wykonanie robót budowlanych pn. "Wykonanie II etapu budowy budynku Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych" projektowanego na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy”.
07/12/2020
Dotyczy: postępowania pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap III (powtórzona część)” nr ref 7/2020
Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania.
23/11/2020
Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, realizując Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem- TYP PLACÓWKI – SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, zaprasza niniejszym do złożenia ofert w postępowaniu pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap III [1]”, nr ref. postępowania: 7/2020.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 01.12.2020 r. do godziny 10:30 (wiążąca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
SIWZ do przedmiotowego postępowania udostępniony jest przez Zamawiającego na stronie www.akogo.pl
19/11/2020
Dotyczy: postępowania pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap III” nr ref 6/2020
Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Części V zamówienia
04/11/2020
Szanowni Państwo,
Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, realizując Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem- TYP PLACÓWKI – SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, zaprasza niniejszym do złożenia ofert w postępowaniu pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap III”, nr ref. postępowania: 6/2020.
24/07/2020
Dotyczy: postępowania pn. Budowa stanu surowego zamkniętego zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych” nr PZP/2/2020.
 
20/04/2020
Informujemy że  zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego pt. Budowa stanu surowego zamkniętego zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych” nr PZP/2/2020.
24/03/2020
Informujemy że ogłoszone  w dniu 24.01.2020 r., przez Inwestora Zastępczego - ECM GROUP POLSA S.A. w imieniu FUNDACJI Ewy Błaszczyk "AKOGO?",  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych" zostało unieważnione w dniu 23.03.2020r.
24/01/2020
Informujemy że  Inwestor Zastępczy - ECM GROUP POLSA S.A. w imieniu FUNDACJI Ewy Błaszczyk "AKOGO?" ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych" wszelkie informacje w zakresie przedmiotowego postępowania są dostępne poprzez Platformę zakupową Josephine: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/6252/summary
Zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym.
29/10/2019
Dotyczy: postępowania pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap II” nr ref. postępowania 5/2019
17/10/2019
Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, realizując Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem- TYP PLACÓWKI – SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, zaprasza niniejszym do złożenia ofert w postępowaniu pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap II”, nr ref. postępowania: 5/2019.
15/10/2019
Dotyczy: postępowania pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap I” nr ref. postępowania 4/2019
04/10/2019
Dotyczy: postępowania pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap I” nr ref. postępowania 4/2019
26/08/2019
Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, realizując Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - TYP PLACÓWKI - SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, zaprasza niniejszym do złożenia ofert w postępowaniu pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap I”.
23/08/2019
Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?”, ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, informuje że w poszczególnych częściach zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana:
  1. w części I zamówienia oferta wykonawcy Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków – oferta wykonawcy otrzymała 60 pkt (60 pkt w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”; 0 pkt w kryterium „okres gwarancji”)
  2. w części II zamówienia oferta wykonawcy Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków – oferta wykonawcy otrzymała 60 pkt (60 pkt w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”; 0 pkt w kryterium „okres gwarancji”)
Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny.
23/08/2019
Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, realizując Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - TYP PLACÓWKI - SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, działając w trybie Rozdziału 19 ust. 1 SIWZ informuje niniejszym o unieważnieniu postępowania pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap I”.
16/08/2019
Uwaga! Postępowanie zostało unieważnione w dniu 23.08.2019 r.
Szanowni Państwo, Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, realizując Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem- TYP PLACÓWKI – SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, zaprasza niniejszym do złożenia ofert w postępowaniu pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap I”.
 
05/08/2019
Szanowni Państwo, Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, realizując Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem- TYP PLACÓWKI – SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, zaprasza niniejszym do złożenia ofert w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych”.
26/04/2019
Do godziny 16.00 w dniu 26.04.2019 r. do Fundacji wpłynęły 3 oferty pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym Nadzorem Inwestorskim budowy specjalistycznej kliniki Centrum Pomocy i Rehabilitacji „BUDZIK” dla dorosłych.
19/04/2019
Szanowni Państwo, Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo? z siedzibą w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie ogłoszenia publicznego na wybór wykonawcy usługi, polegającej na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego Projektu pn. „BUDOWA SPECJALISTYCZNEJ KLINIKI CENTRUM POMOCY I REHABILITACJI „BUDZIK” DLA DOROSŁYCH”.