Inwestor Zastępczy / Inżynier Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Inwestor Zastępczy / Inżynier Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim

Szanowni Państwo,
Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo? z siedzibą w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie ogłoszenia publicznego na wybór wykonawcy usługi, polegającej na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego Projektu pn. „BUDOWA SPECJALISTYCZNEJ KLINIKI CENTRUM POMOCY I REHABILITACJI „BUDZIK” DLA DOROSŁYCH”.
 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
FUNDACJA Ewy Błaszczyk "AKOGO?" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa
tel. +48 22 832 19 13
e-mail: fundacja@akogo.pl
KRS: 0000125054
NIP: 118-16-54-466
Regon: 015217771


2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego Projektu pn. „BUDOWA SPECJALISTYCZNEJ KLINIKI CENTRUM POMOCY I REHABILITACJI „BUDZIK” DLA DOROSŁYCH” (dalej: Zadanie).
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie w imieniu Inwestora Zastępczego i na rzecz Zamawiającego czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla wykonywania Zadania.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do:
  • pełnej weryfikacji i sprawdzenia dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji Zadania opracowanej na zlecenie Zamawiającego i dokonanie jej odbioru;
  • przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych dla Zadania, w tym opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji;
  • pełnienia nadzoru nad realizacją robót budowlanych;
  • zarządzania inwestycją (Zadaniem);
  • rozliczenia końcowego Zadania;
  • pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi dla zrealizowanych robót budowlanych.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.


3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz prawidłowo złożą ofertę przygotowaną i sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny. O fakcie unieważnienia Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania niezwłocznie.

Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

SIWZ do przedmiotowego postępowania udostępniony jest przez Zamawiającego na stronie www.akogo.pl

W przypadku jakichkolwiek problemów z dostępem do przedmiotowej dokumentacji prosimy o niezwłoczny kontakt z p. Hanną Szałkowska adres email ksiegowosc2@akogo.pl tel. +48 691 594 462.

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z ofertą wniósł wadium w wysokości 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) w formie określonej w SIWZ.


4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 roku godz. 16.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26 kwietnia 2019 roku godz. 17.00 i będzie publiczne.

Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty o wynikach postępowania po dokonaniu ich oceny.


5. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert:
Cena - 60%
Doświadczenie Kierownika Zespołu - 40%

Oferta powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia na warunkach zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Ogólnych Warunków Umowy, które zamieszczone są na stronie internetowej www.akogo.pl

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania można uzyskać pod adresem e-mail ksiegowosc2@akogo.pl

UWAGI:
Informujemy, że OPZ i OWU znajdują się razem w Załączniku nr 1 do SIWZ. Załącznik nr 2 nie istnieje. W treści SIWZ oraz Formularza Ofertowego, w miejscach opisanych jako  (Załącznik nr 2) - powinna widnieć cyfra 1 – czyli (Załącznik nr 1).  Przepraszamy za błąd w tekście.