Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap II”, nr ref. postępowania: 5/2019 | Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo?
 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap II”, nr ref. postępowania: 5/2019

Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, realizując Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem- TYP PLACÓWKI – SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, zaprasza niniejszym do złożenia ofert w postępowaniu pn. „Wyposażenie specjalistycznego ośrodka leczenia osób dorosłych będących ofiarami przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w stanie śpiączki - Etap II”, nr ref. postępowania: 5/2019.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie25.10.2019 r. do godziny 10:30 (wiążąca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

SIWZ do przedmiotowego postępowania udostępniony jest przez Zamawiającego na stronie www.akogo.pl

W przypadku jakichkolwiek problemów z dostępem do przedmiotowej dokumentacji prosimy o niezwłoczny kontakt z p. Hanną Szałkowska adres email ksiegowosc2@akogo.pl tel. +48 691 594 462.

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny. O fakcie unieważnienia Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania niezwłocznie.

Postępowanie prowadzi się w języku polskim.